POSTUP VÝSTAVBY

43. Projekt univerzitnej knižnice je možné podporiť nielen finančne, ale aj darovaním kníh a publikácii. K dátumu 7.4.2014 zverejňujeme zoznam darcov, ktorí nám venovali zaujímavé knihy.

42. Na úhradu stavebných prác a ďalšie zariadenie budovy potrebuje KU získať ešte jeden milión eur. Prosíme vás ešte o ďalšiu podporu. Srdečne vás pozývame na návštevu nových priestorov, aby ste sa mohli na vlastné oči presvedčiť, čo sa s Božou pomocou podarilo na Katolíckej univerzite v Ružomberku postaviť.

41. Dňa 7. februára 2014 dodávateľ univerzite doručil deviatu faktúru, 1. časť na sumu 926 212,49 €, 2. časť faktúry v sume 1 323 452,38 € a 3. časť v hodnote 210 353,06 €.

40. V knižnici nájdete kníhkupectvo Don Bosco so širokou ponukou kníh, beletrie, študijnej literatúry, hudby, filmov a darčekových predmetov. Taktiež sa tu nachádza kaviareň Francesco a rovnomenná ponuka kopírovacích a tlačiarenských služieb.

39. Ôsma faktúra na sumu 1 175 819,48 € stavebné práce bola univerzite doručená dňa 5. októbra 2013. Druhá časť ôsmej faktúry na sumu 1 070 423,89 € bola doručená dňa 7. novembra 2013 a tretia časť dňa 18. júla 2013 na sumu 28 266,58 €.

38. Rektor KU sa poďakoval všetkým zamestnancom univerzitnej knižnice za ich svedomitý a profesionálny prístup pri sťahovaní a príprave otvorenia novej budovy a zabezpečení plynulého chodu. (27.9.2013)

37. Nová univerzitná knižnica KU bola slávnostne otvorená v stredu 25. septembra 2013 za účasti študentov, pedagógov, širokej verejnosti, cirkevných predstaviteľov, zástupcov štátnej a verejnej správy, mesta Ružomberok či ďalších významných hostí. Verejnosti sa prihovoril rektor KU prof. Tadeus Zasępa, ktorý poďakoval všetkým darcom za podporu. Významným aktom bolo požehnanie novej budovy, obrady celebroval Jeho Eminencia Zenon kardinál Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu. (25.9.2013)

36. Deň pred slávnostným otvorením sa uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu o výstavbe knižnice. Film 869 dní sledovalo zaplnené ružomberské Kino Kultúra. Projekt bol vysielaný aj v Mestskej televízii Ružomberok, TV LUX, TV NOE a TV Karpaty. (24.9.2013)

35. Nové priestory sme predstavili aj novinárom a zástupcom médií, ktorí mali možnosť pozrieť si celú knižnicu a stretnúť sa s autormi projektu. (24.9.2013)

34. Nainštalovali sme výstavu fotografií pod názvom „Bibliotheca 869“, ktorej autorom je grafik Tibor Záhorec. Výstava pozostávajúca z dvadsiatich panelov používa zábery fotografov Martina Buznu a Antona Kulana, či ďalšie archívne zábery. Bola sprístupnená na prvom poschodí novej knižnice na ulici M.S. Ďuricu. (21.9.2013)

33. V závere letných prázdnin akademický maliar doc. Pavol Rusko dokončil inštaláciu svojich umeleckých diel Nádej a Otčenáš.

32. Koncom augusta pracovníci knižnice presťahovali všetky knižničné zväzky a dokumenty do novej budovy. Proces koordinovala riaditeľka UK KU Soňa Hlinková.

31. Kolaudačné konanie sa začalo v auguste 2013 a stavebný úrad rozhodol o vydaní kolaudačného rozhodnutia v septembri 2013.

30. Z dôvodu dopracovania interiéru, zariadenia a vybavenia budovy, z dôvodu dodatočných stavebných prác, ale aj pre neplnenie harmonogramu výstavby dodávateľom sme museli, so súhlasom ASFEU, podpísať ďalšie dodatky k Zmluve o dielo. Podľa dodatkov bude stavba ukončená 31. augusta 2013. Šiesta faktúra na 199 617,44 € za vykonané stavebné práce bola univerzite doručená 30. mája 2013. A v ten istý deň aj jej 2. časť na sumu 22 896,98 €. Obidve faktúry mali splatnosť šesť mesiacov.

29. Dňa 26. marca 2013 dostala KU siedmu faktúru – 1. časť na sumu 24 611,36 € a 2. časť na sumu 344 524,48 €.

28. Začiatkom januára 2013 je na stavbe postavené lešenie na časti budovy a pokračuje sa v konkrétnych prácach. Nakoľko nastali zmeny v projektovej dokumentácii, predovšetkým náhradou bežných chladiarenských prístrojov za tepelné čerpadlá (ktoré vedia v lete chladiť a v zime kúriť), bol z dôvodu týchto naviac prác podpísaný dodatok k zmluve o dielo a pôvodná cena diela 8,38 mil. € bola navýšená na 8,88 mil. €. V tomto dodatku bola zohľadnená aj dodávateľom avizovaná zľava za zmenu značky fasády.

27. ASFEU 19. novembra 2012 vydala písomný súhlas so zmenou značky fasády a súhlas k podpisu dodatku č. 5 k Zmluve o dielo medzi KU a zhotoviteľom - firmou Swietelsky SK, ktorý bol zo strany KU podpísaný ihneď ako bol komplexe predložený zhotoviteľom, teda 6. decembra 2012. Podľa informácií zhotoviteľa, ktoré poskytol na poslednom kontrolnom dni, v najbližších dňoch sa začnú práce na fasáde v súlade s novým harmonogramom, ktorý predpokladá ukončenie výstavby 31. mája 2013.

26. Štvrtú faktúru na 577 452,16 € doručil dodávateľ univerzite dňa 5. septembra 2012 a následne dňa 25. septembra 2012 aj piatu faktúru na 490 468,42 € so splatnosťou o šesť mesiacov.

25. KU dosiahla výrazný posun vo financovaní výstavby novej Univerzitnej knižnice KU (UK KU). Popri projekte EÚ s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU (ITMS 26250120035), z ktorého je na účely UK KU vyčlenených 2,7 milióna EUR, bol v týchto dňoch univerzite schválený druhý projekt zo zdrojov EÚ s názvom Dostavba a vybavenie budovy UK KU (ITMS 26250120051) s príspevkom na výstavbu 2,8 milióna EUR. Od domácich a zahraničných darcov sa KU podarilo doteraz získať celkom 2,2 milióna EUR. „Rozpočet výstavby je celkom 8,4 milióna EUR, teda nám k 100% financovaniu chýba približne 700 000 EUR, ktoré by sme chceli získať od darcov, ktorých aj týmto vyzývam k veľkorysosti. V mene univerzity, ale aj vo svojom mene ďakujem všetkým podporovateľom, ktorí pri nás stoja od začiatku výstavby,“ povedal rektor KU prof. Zasępa.

Nová UK KU bude otvorená až v roku 2013. Ukončenie výstavby, ktorá začala v júni 2011, bolo pôvodne plánované na 31. október 2012 a slávnostné otvorenie knižnice na december 2012. Dôvodom spomalenia stavebných prác a nedodržania harmonogramu výstavby je návrh dodávateľa, aby sa zrealizovala alternatíva zmenou značky fasády stavby. „Dodávateľ požaduje zmenu značky fasády slovinskej firmy na inú značku francúzskej firmy. Zmena má priniesť vyššie technicko-tepelné vlastnosti a finančnú úsporu 42 000 EUR,“ vysvetľuje rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Ako ďalej dodal, keďže fasáda je financovaná z prostriedkov projektu EÚ, so zmenou musí súhlasiť okrem investora, architekta, generálneho projektanta aj Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EU (ASFEU), ktorá poskytuje nenávratné finančné prostriedky z EÚ. Fasáda sa mala podľa harmonogramu prác začať realizovať 16. apríla 2012, dodnes sú realizované len fragmenty. Napriek tomu, že vzduchotechnika, slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie sú v knižnici takmer hotové, práce na jej výstavbe sa spomalili. KU ako investor v súlade so zmluvou o dielo má právo požadovať od dodávateľa úhradu sankcie za nedodržiavanie harmonogramu. „Po polročnej diskusii čakáme na rozhodnutie od kompetentných vo veci realizovania alebo nerealizovania alternatívny. Verím, že hneď po ňom budú práce na novej knižnici pokračovať rovnakým tempom, ako na začiatku výstavby,“ dodal rektor KU.

24. Tretia fakúra za stavebné práce v objeme 480 491,96 € bola KU doručená 14. marca 2012.

23. Výstavba UK KU prebieha už deväť mesiacov, čo zaznamenáva aj táto správa o prácach a financovaní diela.

22. Presnejšie vyjasnenie vzájomných vzťahov medzi investorom a zhotoviteľom si vyžiadalo dva dodatky k zmluve o dielo. Ponúkame vám nahliadnuť do interiéru novostavby a navštíviť mesto v meste.

21. Tuhé mrazy prerušili rýchle predbiehanie zazmluvneného harmonogramu prác. Aj napriek zdržaniu sa však betónovanie tretieho nadpodlažia uskutočňuje podľa plánu, teda od 22. februára.

20. V juhozápadnej časti na prvom a druhom nadzemnom podlaží UK KU budeme môcť obdivovať umelecké dielo Nádej autora Pavla Ruska docenta našej univerzity, ktoré pozostáva z 58 ks rovnoramenných trojuholníkov 1,5 x 1,5 x 2,25 m, technika: maľba akrylom na dreve. Druhé ruskovo umelecké dielo Otče náš (5x12m) - plotrovaný text osadený na farebných plexisklách, bude umiestnené oproti vstupu do UK KU na prvých troch podlažiach.

19. Ing. arch. Stanislav Šutvaj spracoval štúdiu a následne projekt interiéru UK KU, ktorý sa stal podkladom verejného obstarávania na výber dodávateľa interiéru UK KU. Dodávateľom interiéru sa stane firma vybraná v prebiehajúcom verejnom obstarávaní, ktorá (na základe rámcovej zmluvy) bude v septembri 2012 zariaďovať interiér UK KU.

18. Dôležitou súčasťou života UK KU bude informačný systém, ktorý napomôže orientácii v budove. Autormi štúdie a projektuTibor a Mária Záhorec a Matúš Demko.

17. Za stavebné práce počas druhého trojmesačného obdobia výstavby Univerzitnej knižnice KU bola univerzite dňa 9. januára 2012 doručená druhá faktúra vo výške 752 413,98 € so splatnosťou o šesť mesiacov. Dňa 6. februára 2012 bola KU doručená aj 2. časť druhej faktúry vo výške 17 779,76 € so splatnosťou o šesť mesiacov.

16. K 23. novembru 2011 sme na výstavbu Univerzitnej knižnice KU získali dary vo výške 2,2 mil. €, všetkým darcom úprimne ďakujeme! Nakoľko časť darov sme už použili na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, stále môžete tento projekt podporiť akýmkoľvek darom. Tu je zverejnené naše číslo bankového účtu. Vopred ďakujeme!

15. Fotoaparátom sme zdokumentovali práce uskutočnené v septembri až novembri 2011: zakladanie stavby, realizáciu pilotov, základovej dosky, stien a stĺpov podzemného i prvého nadzemného podlažia s debnením stropu prvého nadzemného podlažia.

14. Náklady na výstavbu Univerzitnej knižnice KU sú plánované vo výške 8,3 mil. €, ako je uvedené v bode 7 nižšie (výsledok verejného obstarávania). Tieto náklady budú hradené z troch skupín zdrojov:
A) zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 2,8 mil. € (zazmluvnené, pozri bod 8),
B) vlastné príjmy a dary vo výške 2,2 mil. €,
C) budeme sa uchádzať o druhý balík zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 3,3 až 4 mil. € v operačnom programe výskum a vývoj opatrenie 5.1/04, termín podania žiadosti o NFP je 27.2.2012. Podľa tejto výzvy sú oprávnené tie výdavky, ktoré boli vynaložené a uhradené po dátume vyhlásenia tejto výzvy, teda po 16.11.2011.

13. Za stavebné práce počas prvých troch mesiacov výstavby Univerzitnej knižnice KU bola univerzite doručená prvá faktúra vo výške 579 677,89 € s dátumom vystavenia 8. novembra 2011. Fakturácia za stavebné práce sa bude uskutočňovať podľa finančného plánu každé tri mesiace so splatnosťou o šesť mesiacov. V ten istý deň, KU dostala aj 2. časť prvej faktúry v hodnote 96 372,86 €.

12. Jún až august 2011 boli prvými mesiacmi výstavby Univerzitnej knižnice KU. V súlade s harmonogramom výstavby sa realizovalo zariadenie staveniska, stabilizácia stavebnej jamy a výkop stavebnej jamy, čo bolo zaznamenané aj kamerou a fotoaparátom. Zakladanie stavby – realizácia pilot a základová doska sú naplánované na september 2011. Prvé steny podzemného podlažia by sme mohli vidieť v októbri 2011.

11. Univerzita v meste - stretnutie priateľov KU pri príležitosti otvorenia výstavby Univerzitnej knižnice KU sa uskutočnilo vo štvrtok 16. júna 2011 o 17.00 na rektoráte KU.

10. Posviacka základného kameňa sa uskutočnila 11. mája 2011. Zmluva o dielo so staviteľom bola podpísaná 31. mája 2011. Výstavba teda môže začať po nadobudnutí účinnosti zmluvy 4. júna 2011 a bude pokračovať podľa stanoveného harmonogramu.

9. Navrhujeme, aby sa nová Univerzitná knižnica KU spájala s menom Jozefa kardinála Tomka. JKT je doctor honoris causa KU a významným spôsobom sa angažuje v hľadaní zdrojov na výstavbu UK KU.

8. Významným krokom pre financovanie diela bolo spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ a podanie projektu s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU 19. októbra 2009, ktorý bol následne podporený. Dňa 4. mája 2010 bola podpísaná zmluva s Agentúrou pre Štrukturálne fondy MŠ SR v operačnom programe Veda a výskum výzva 5.1./03 na podporu realizácie tohto projektu vo výške 5 643 358 €, 50% na stavebné práce, 50% na technológie a zariadenie UK KU. Konferencia biskupov Slovenska súhlasila so zbierkou pre KU 31. januára 2010 (vyzbieralo sa 415 000 €) a so zbierkou v roku 2011 (vyzbieralo sa 305 000 €), súhlasila so slávením Nedele KU (každoročne posledná januárová nedeľa), s vytváraním Klubov priateľov KU vo farnostiach. Oslovili sme mnohé inštitúcie a jednotlivcov so žiadosťou o podporu pri výstavbe UK KU, pokračujeme vo fundraisingu s cieľom zhromaždiť potrebné finančné prostriedky na výstavbu.

7. Verejné obstarávanie na výber staviteľa UK KU. Prvé verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác zo 7. októbra 2009 bolo na žiadosť MŠ SR zrušené. Na základe odporúčaní odborníkov na stavebné práce a verejné obstarávanie bolo nové predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní na výstavbu UK KU zverejnené 13. decembra 2010. S cieľom dosiahnuť najnižšiu možnú cenu zvolili sme formu verejného obstarávania - verejná súťaž s jediným kritériom – najnižšia cena.

Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky si vybralo 29 stavebných firiem. Cenovú ponuku predložilo 16 stavebných firiem alebo konzorcií. 10. marca 2011 sme v ich prítomnosti otvorili cenové ponuky s týmto výsledkom:

Názov uchádzačaSpolu s DPH
1Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava 8 384 492,90 €
2ZIPP BRATISLAVA, s.r.o., Bratislava 8 389 441,98 €
3EURO-BUILDING, a.s., Bratislava 8 519 999,35 €
4HANT BA, a.s., 831 04 Bratislava 8 951 952,01 €
5Metrostav, a.s., Praha, divízia Prešov 9 428 175,76 €
6YIT Reding, a.s., Bratislava 9 485 756,51 €
7MBM-STAV, s.r.o., Námestovo 9 798 946,58 €
8Unistav, s.r.o., Prešov 9 894 635,74 €
9TSS GRADE, a.s., Trnava 10 667 684,22 €
10Chemkostav, a.s., Michalovce 11 048 700,36 €
11OMOSS spol. s.r.o., Trstená 11 232 039,35 €
12INGSTEEL a PSJ Hydrotranzit - ZDRUŽENIE, Bratislava 11 244 663,60 €
13DÚHA, a.s., Prešov 11 279 939,68 €
14SimKor, s.r.o., Bánska Štiavnica 11 956 666,66 €
15Vion, a.s., Zlaté Moravce 12 859 737,31 €
16PORR (Slovensko), a.s., Bratislava 12 944 133,06 €

Potešilo nás, že verejnou súťažou sa nám podarilo znížiť očakávané náklady výstavby 14 136 902,47 € (aktualizovaná cena diela podľa cenníkov stavebných prác platných pre rok 2011) o 5 752 409 €, teda o 41%. Cena diela by teda mala byť 8 384 492,90 €.

6. Prípravné práce (prekládky sietí) sa realizovali v roku 2010 až do mája 2011.

5. Ďalšou skupinou aktivít bolo získavanie povolení na výstavbu. Spracovanie žiadosti, dokumentácie a získanie rozhodnutia Obvodného úradu pre životné prostredie o vplyve na životné prostredie: 16. marec 2009. Získanie vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie SR, že každá stavba KU sa chápe samostatne, a nie je nutné sčítavať komodity a mať jedného dodávateľa stavených prác v roku sme získali 2. apríla 2009. Povolenie na odstránenie stavieb na Žilinskej ceste bolo vydané 13. mája 2009. Výber dodávateľa na odstránenie stavieb na Žilinskej ceste sa uskutočnil v máji – júni 2009. Asanačné práce stavieb na Žilinskej ceste sa zrealizovali v auguste - septembri 2009. Významným míľnikom bolo získanie právoplatného stavebného povolenia na výstavbu 18. augusta 2009.

4. Okrem týchto krokov KU od 1. júla 2008 získala do vlastníctva pozemok pod budovou rektorátu, budovu pre FZ KU s okolitými pozemkami, zrekonštruovaný je ŠD Ruža, rekonštrukcia priestorov pre nové laboratóriá na Hrabovskej ceste, bol vybudovaný výťah v budove rektorátu KU, ukončila sa prístavba budovy FF KU, adaptované boli priestory PF KU na Hrabovskej ceste 1 (prízemie, 2., 3., 4. poschodie), vytvorili sme nové parkovacie plochy na Žilinskej ceste.

3. Predpokladom pre výstavbu UK KU bolo získanie pozemkov do vlastníctva KU. Kúpa pozemkov (átrium na Hrabovskej a Žilinskej a prístupová cesta) od neinvestičných fondov FF KU a PF KU sa uskutočnila v októbri 2008. KU rokovala aj s predstaviteľmi Mesta Ružomberok o podpore investičných zámerov KU zo strany Mesta. Súhlas Mestského zastupiteľstva v Ružomberku s odpredajom bloku D + okolitých pozemkov pre KU bol vydaný 29. októbra 2008. Kúpa pozemku a budovy Potravín od p. Brezániovej sa uskutočnil 5. novembra 2008. Kúpa pozemkov v okolí soc. bytov od pp. Achimský a Fischer sa uskutočnila 4. marca 2009. Kúpa menších parciel od viacerých súkromných vlastníkov sa uskutočnila v auguste 2009.

2. Verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie a podpis zmluvy s víťazom sa uskutočnil v októbri 2008. Architektonická štúdia bola zhotovená v novembri 2008. Projektová dokumentácie pre územné konanie bola zhotovená v decembri 2008, pre stavebné povolenie v januári 2009. Rozpočet diela a výkaz výmer bol zhotovený v marci 2009. Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa zavŕšilo v máji 2009.

1. Výstavba novej Univerzitnej knižnice KU bola schválená v orgánoch Katolíckej univerzity v Ružomberku: v Akademickom senáte KU 15. novembra 2006 a neskôr bolo potvrdené toto rozhodnutie schválením investícií KU na roky 2008-2012 v AS KU 16. decembra 2008. O Pláne investícií rokovala aj Správna rada KU a vzala ho na vedomie na svojom zasadnutí 27. mája 2009.© Katolícka univerzita v Ružomberku , 2014